بلوطی قرمز تیره

رنگ بلوطی قرمز تیره

رنگ موی بلوطی قرمز تیره